Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je ke stažení ZDE

 

Žádosti o informace podle §106/1999 Sb.:

Žádost o poskytnutí informace z 10/2019 ke stažení ZDE

Žádost o poskytnutí informace z 1/2019 ke stažení ZDE

Žádost o poskytnutí informace z 12/2018 ke stažení ZDE

Žádost o poskytnutí informace z 11/2018 ke stažení ZDE

 

Oficiální název Město Hluboká nad Vltavou
Důvod a způsob založení

Město Hluboká nad Vltavou (dále jen město) se stalo územním samosprávným celkem v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb., v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku , v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

V současné době realizuje svoji činnost na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména Ústavy ČR, hlava sedmá, zákona o obcích § 14 a § 21, zákona č.314/2002 Sb.,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  a stanovení obcí s rozšířenou působností - příloha č. 1 a č. 2). Město Hluboká nad Vltavou je obcí s pověřeným obecním úřadem od 1.1.2003 a má vymezeno území obcí (dle vyhlášky č. 388/2002 Sb.) takto: Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Hroznějovice, Jeznice, Líšnice, Munice, Kostelec, Poněšice, Purkarec.

Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Město Hluboká nad Vltavou vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Organizační struktura Organizační řád Městského úřadu Hluboká nad Vltavou
Kontaktní údaje Adresa:
Město Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36
37341 Hluboká nad Vltavou
 

Telefon: +420 387 001 322
Fax: +420 387 001 320
E-mail: podat@hluboka.cz
ID datové schránky: cdxbedz
Oficiální internetové stránky: www.hluboka.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36
37341 Hluboká nad Vltavou

Úřední hodiny Pracovní doba MÚ
Telefonní číslo, fax Kontakty
Bankovní spojení účet číslo 2924231/0100 vedený u Komerční banky, a.s
účet číslo 900308/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
IČO, DIČ 00244899, CZ00244899
Dokumenty

Zápisy ze zasedání Rady města
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva města
Formuláře
Vyhlášky
Řád veřejného pohřebnictví
Strategie města
Rozpočet města

Žádosti o informace Obecně o informacích poskytovaných městským úřadem
Příjem žádostí a dalších podání Všechny žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání či podání lze učinit osobně v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu nebo poštou na adresu uvedenou v sekci Kontaktní údaje.
Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města.

MÍSTO PODÁNÍ

Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu:

Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Masarykova 36
373 41 Hluboká nad Vltavou

DRUHY OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮOpravné prostředky dělíme na :
ŘÁDNÉ - tj. odvolání, odpor, námitky. Lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci. Lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.
MIMOŘÁDNÉ - tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODÁNÍ
Proti rozhodnutí orgánů města Hluboká nad Vltavou má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):
a)      účastník řízení
b)      zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně
c)      ustanovený opatrovník
d)      zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

LHŮTA PODÁNÍ
ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
a)      odvolání, odpor - lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, resp. do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru
b)      námitky v daňovém řízení v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím   - lze podat do 30 dnů

MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY :
a)      obnova řízení - návrh lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník o důvodech obnovy dověděl, nejdéle však do 3 let od právní moci rozhodnutí
b)      přezkoumání rozhodnutí – podnět lze podat do 3 let od právní moci rozhodnutí

POČÍTÁNÍ LHŮTY: Den doručení rozhodnutí se do lhůty pro podání opravného prostředku nepočítá. Lhůta se počítá od následujícího dne a poslední den lhůty je třeba podání doručit na podatelnu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou nebo na Českou poštu, která písemnost doručí. V případě doručení poštou je rozhodují podací razítko pošty na písemnosti.

ZPŮSOB PODÁNÍ
Opravný prostředek lze podat
- ústně, a to do protokolu (úředního záznamu) na pracovišti, které napadené rozhodnutí vydalo
- písemně poštou nebo doručením na podatelnu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou

NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ
V podání je nutné uvést:
-         označení napadeného rozhodnutí (číslo jednací)
-         označení věci tj. že se jedná o opravný prostředek a jaký (odpor, odvolání apod.)
-         důvody, pro které je napadené rozhodnutí považováno za nesprávné + návrh nových důkazů či uvedení nových skutečností
-         návrh, jak má být znovu rozhodnuto (tj. co má být v rozhodnutí opraveno a jak)
-         jméno, příjmení a bydliště toho, kdo opravný prostředek podává
-         podpis

Formuláře MÚ Formuláře
Řešení životních situací

Seznam životních situací
www.mvcr.cz - Služby pro veřejnost/Rady a služby/Občan na úřadě - životní situace

Nejdůležitejší právní předpisy

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 71/1967, o správním řízení (správní řád)
zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 50/1976, o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vydané právní předpisy Vyhlášky
Sazebník úhrad za poskytování informací V současné době jsou veškeré informace podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytovány zdarma.
Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv

Město Hluboká nad Vltavou nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

Město Hluboká nad Vltavou neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
Zřizované organizace

Organizační složka Městská knihovna Městská knihovna Hluboká nad Vltavou

Seznam příspěvkových organizací města Příspěvkové organizace