Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Svatby na státním zámku Hluboká nad Vltavou

Informace pro snoubence

Informace pro snoubence - cizinci

Dotazník k uzavření manželství

  Information for foreigners - in English

  Weddings in the state castle - in English

  Informationen für Ausländer - in Deutsch

  Hochzeiten in Staatschloss Hluboka nad Vltavou - in Deutsch

   Information for foreigners - in Russian

  Weddings in the state castle - in Russian

 

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Svatby na zámku Hluboká se konají od roku 1975. V té době se do obřadní síně vcházelo z prvního nádvoří a vycházelo na druhé nádvoří zámku. V roce 2003 byla Národním památkovým ústavem České Budějovice ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou provedena rekonstrukce bývalé oranžerie v zadním traktu zámku. V červnu 2003 byla otevřena nová obřadní síň, ve které se konají slavnostní obřady i v současné době. Obřadní síň užívá Město Hluboká nad Vltavou na základě nájemní smlouvy, uzavřené s Národním památkovým ústavem.

Svatební obřady se konají celoročně s výjimkou měsíce května. Termíny je možno rezervovat nejdříve 6 měsíců předem na matrice Městského úřadu Hluboká nad Vltavou.

Telefon:  +420 387 001 324      +420 608 654 375

Nejžádanější termíny pro svatební obřady jsou v měsíci dubnu, červnu, červenci, srpnu a září.

Svatební obřady se konají ve stanovenou dobu na místě stanoveném usnesením zastupitelstva města. Stanoveným místem je obřadní síň na zámku Hluboká a stanoveným oddacím dnem je pátek v době od 10:00 do 14:00 hod.

Uzavření manželství na kterémkoliv jiném vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Uzavřít manželství na stanoveném místě v sobotu tj. mimo stanovenou dobu, není-li tato státním svátkem, může povolit Městský úřad Hluboká nad Vltavou.

 

 Svatby           Svatby

 

Svatby          svatby         svatby

                        svatby