Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Městská policie Hluboká nad Vltavou - kontakty:

  • pracoviště Hluboká nad Vltavou:

774 728 009 - hlídka

387 001 334 - pevná linka (v případě nedostupnosti volejte hlídku)

  • pracoviště Zliv:

725 161 016 - hlídka

 

775 965 442 - vrchní strážník

  e-mail: mestska.policie@hluboka.cz
   

PRACOVIŠTĚ ZLIV

 

Městský kamerový dohledový systém

22.1.2024: Koncem roku 2023 a začátkem roku 2024 přibyl ve městě nový městský kamerový dohledový systém. Kamery se postupně spouštějí a některé z nich již i zaznamenávají. Kamerový systém slouží především jako důkazní prostředek v případě vandalismu, krádeží, veřejného pohoršení a podobných situací. Na některých místech byl kamerový systém zvolen primárně k ochraně majetku občanů a města Hluboká nad Vltavou. Také poslouží v případě potřeby objasnění trestné činnosti kolegům z Policie ČR. Samotná přítomnost kamerového systému ve městě zvýší prevenci před výše uvedenými situacemi. Kamerový systém neslouží k zaznamenávání rychlosti projíždějících vozidel. Kamerový systém má ve správě Městská policie Hluboká nad Vltavou.
Místa, která jsou monitorována novým kamerovým systémem:
* Masarykova ul. (Hotel Podhrad - Infocentrum)
* Náměstí ČSLA
* Křižovatka před Infocentrem
* Pohled do Horní ul. směrem od městského úřadu
* Pohled do Bezručovy ul. směrem od městského úřadu
* Vyhrazené parkoviště pro rezidenty vedle sýpky
* Prostranství kolem kostela
* Prostranství před hasičskou zbrojnicí
* Křižovatka ulic Tyršova, Nad Parkovištěm a Podskalí (u čápů)
* Ul. Nad Parkovištěm + centrální parkoviště
* Kruhový objezd u Penny
* Prostranství před hřbitovem
* Příjezd od Českých Budějovic
 

 

Městská policie Hluboká nad Vltavou byla zřízena usnesením zastupitelstva města v lednu 2007. První strážník byl přijat 1.3.2007 a hlídková činnost byla zahájena od května 2007.

V současné době slouží u městské policie 7 strážníků, přičemž 2 z nich jsou primárně vyčleněni pro službu ve městě Zliv na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Hluboká nad Vltavou.

Městská policie Hluboká nad Vltavou při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštního zákona:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

 

   https://www.facebook.com/mphlubokanadvltavou