Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Odbor ekonomický a správy majetku

 

Vedoucí

 Ing. Pavel Adámek

+420 387 001 323
+420 777 732 829

adamek@hluboka.cz

Hlavní účetní

 Ing. Mária Šťastná

+420 387 001 332 

stastna@hluboka.cz

Účetní Lenka Obdržálková Kubečková +420 387 001 332  obdrzalkova@hluboka.cz

Správa majetku

 Magdalena Svobodová

+420 387 001 325

svobodovam@hluboka.cz

Mzdová účetní

 Pavlína Bařinková

+420 387 001 321 

barinkova@hluboka.cz

Granty, dotace 

 Ing. Hana Vlasáková

+420 387 001 331 

vlasakova@hluboka.cz

Správa hřibitovů       Mgr. Lucie Jozová                      + 420 387 001 330      jozova@hluboka.cz

 

Odbor zajišťuje zejména:

 

 • přípravu návrhů rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů,
 • provádění a zabezpečování přípravy, zpracovávání a sestavování rozpočtu obce,
 • rozpis, kontrolu a sledování plnění rozpočtu, zajišťování rozpočtových změn,
 • podklady pro rozbory hospodaření města
 • koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory.
 • stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
 • zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor,
 • grantovou politiku města,
 • vydávání propagačních materiálů
 • komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinaci účtování a stavu pohybu a rozdílu majetku a závazků,
 • sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih,
 • správu majetku (zabezpečení ekonomického hospodaření s majetkem města)
 • bytovou agendu
 • povolování a kontrolu provozu výherních hracích přístrojů
 • správu místních poplatků
 • řešení otázek cestovního ruchu ve městě
 • problematiku spojenou se železniční a autobusovou dopravou do města
 • zahraniční vztahy města, spolupráce s partnerskými městy
 • mzdovou agendu
 • administraci a řízení projektů
 • zajišťování voleb a místního referenda
 • provoz webových stránek města
 • správu a údržbu budov užívaných městským úřadem
 • administrativu spojenou se správou hřbitovů