Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

Oddělení životního prostředí

       
       

Agenda životního prostředí, povolování kácení dřevin, správa městských lesů, úkoly odborného lesního hospodáře

Odpovědný pracovník: Josef Odehnal

Tel. +420 387 001 337

Email: odehnal@hluboka.cz

Pracovní doba:  PO,  ST    7:30 - 11:30   12:00 - 17:00

 

Oddělení zajišťuje:

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněným k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech povinnost odstranit odpad
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí na základě smlouvy
 • kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
 • je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • zpřístupňuje informace o stavu ovzduší
 • rozhoduje o vyměření poplatku za znečištění ovzduší
 • vydává nařízení jímž může na svém území zakázat některé druhy paliv a stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů teriálů
 • ukládá pokuty za porušení jím spravovaných činností dle zákona o ovzduší
 • předkládá materiály orgánům města
 • povoluje kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • vydává nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • ukládá opatření a vykonává státní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do výměry 1 ha
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy
 • koordinaci a metodické usměrňování lesní správy městských lesů na úseku pěstování lesa, těžební činnosti, ochrany lesa a myslivostilivosti
 • ochranu lesního půdního fondu
 • úkoly odborného lesního hospodáře v městských lesích
 • plnění povinností vlastníka lesa ve smyslu lesního zákona
 • plnění, kontrolu a návrhy na případné změny lesních hospodářských plánů a ročních projektů zalesňování
 • realizaci výstavby a údržby lesních cest.