Turista Občan Zpravodaj  

Jste zde

 

Domov důchodců U Zlatého kohouta
 

Podmínky návštěv v Domově důchodců u Zlatého kohouta platné od 14.6.2021 jsou ke stažení ZDE

Čestné prohlášení a informovaný souhlas - ke stažení ZDE

Krizové opatření o omezení návštěv - ke stažení ZDE

 

Kontaktní údaje:

 • ředitel: Jiří Slepička, tel. 387 966 160, 602 451 110, e-mail: domov.duchodcu@hluboka.cz
 • vedoucí sociálního a ekonomického úseku: Mgr. Ing. Jana Kropíková, tel. 774 728 010
 • vrchní sestra - podávání informací o stavu klientů po sdělení hesla daného klienta v době PO-PÁ od 9 - 13 hodin:  Ilona Blažková, tel. 730 102 542
 • zdravotní sestra ve službě: tel. 734 200 991

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou (IČ: 06417523), e-mail: info@inkybe.cz, http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Funkci pověřence budou konkrétně vykonávat tyto dvě osoby (z důvodu zastupitelnosti):

Ing. Bc. Jaroslav Berit, MBA, tel. 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, e-mail: dpo@inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz

 

 

Domov důchodců " U Zlatého kohouta" byl uveden do provozu v lednu 1995 městem Hluboká nad Vltavou. Budova je situována v centru města v ulici Zborovská 857. Přijímá do péče seniory především z Hluboké nad Vltavou  a spádových obcí.

 Posláním domova je: podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost. Poskytujeme podporu a pomoc osobám, které dosáhly rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu nebo jsou posouzeny jako osoby plně invalidní. Dále pak seniorům, kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují z důvodu:

 • rozsáhlé závislosti na podpoře nebo pomoci jiné osoby
 • závažných změn zdravotního stavu
 • jiných vážných důvodů

Pro naše klienty se snažíme zajistit klidné a příjemné bydlení v bezpečném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou pracovním týmem s požadovaným vzděláním a obětavým přístupem, kterým se snažíme přispět k prožití plnohodnotného a smysluplného života s ohledem na individuální potřeby každého klienta.  Péče je poskytována 24 hodin denně

Domov důchodců poskytuje dvě  pobytové služby: domov pro seniory a odlehčovací služby.

Domov pro seniory

přijímá do péče především seniory z Hluboké nad Vltavou  a spádových obcí.

Klienti služby domova pro seniory jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností sebeobsluhy, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a nemohou zůstat v přirozeném prostředí.

Služba Domov pro seniory má vyčleněno 60 lůžek.

Domov pro seniory je určen:

Seniorům a osobám se zdravotním postižením:

- senioři ve věkové skupině:

 • Osobám starším 60 let, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Přednostně osobám s trvalým pobytem v Hluboké nad Vltavou a přilehlých obcí.
 • Osobám, které mluví a rozumí česky

 

Domov pro seniory není určen:

Seniorům a osobám se zdravotním postižením:

 • občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřování a léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • občané z důvodu bacilonosičství a akutní infekční nemoci (TBC, AIDS, Hepatitidy, apod).
 • občané z důvodu duševní poruchy, či agresivního jednání by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • uživatelé návykových látek (závislost na alkoholu, drogách,…).
 • Osobám mladších 60 let
 • Osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení
 • Osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe nebo i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou
 • Osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití
 • Výjimku může udělit ředitel

Klienti jsou ubytováni jedno či ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, sprchovým koutem a WC. V pokojích je k dispozici kuchyňka. Součástí ubytování je praní, žehlení a spravování osobního prádla a úklid pokoje.

Strava je dovážena  z firmy Koleje a Menzy České Budějovice s možností výběru ze tří jídel. Dle požadavků klientů  nebo nařízení lékaře je zajištěna strava dietetická.

Domov důchodců zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Veškerá péče je zajišťována odborným personálem.

Pro klienty jsou organizovány denní aktivity dle týdenního plánu.  Zahrnují např. společná cvičení, individuální fyzioterapii, trénování paměti, canisterapii, přednášky, hudba.

Klientům jsou zajištěny další služby  např. kadeřnice, pedikérka a spravování finančních záležitostí.
 

 • Klientům je umožněn pobyt u svých blízkých mimo domov.
   
 • Domov důchodců není určen  soběstačným seniorům, seniorům, kteří potřebují stálou lékařskou péči, seniorům závislým na drogách a jiných návykových látkách (např. alkoholu), seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit jinému než vlastnímu způsobu života a seniorům, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory - dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

 

Zájemcům o službu Domov pro seniory poskytnou informace sociální pracovnice osobně v době: Po – Pá od 7.00-.15.00

 • osobně
 • telefonicky na čísle 387 966 160, 

Odlehčovací služba

je určena osobám, o které je pečováno v jejich přirozeném prostředí tak, aby byl umožněn nezbytný odpočinek pečující osobě. Jsou to osoby se zdravotním postižením  nebo chronickým onemocněním.

Klientem Odlehčovací služby se může stát i senior, který žije sám a je dočasně nesoběstačný a kterému nelze jinak zajistit dostatečnou péči. Nemůže tedy dočasně bez dohledu sám setrvat v domácím prostředí, potřebuje dohled nebo pomoc druhé osoby a domácí pečovatelská/ošetřovatelská péče pro něj není dostupná.

Délka poskytování Odlehčovací služby je stanovena dle požadavků klienta, nejdéle však 3 měsíce.

Odlehčovací služba má vyčleněno 6 lůžek.

 
Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, sprchovým koutem a WC. V pokojích je k dispozici kuchyňka. Součástí ubytování je praní, žehlení a spravování osobního prádla a úklid pokoje.

Strava je dovážena  z firmy Koleje a Menzy České Budějovice s možností výběru ze tří jídel. Dle požadavků klientů  nebo nařízení lékaře je zajištěna strava dietetická.

Domov důchodců zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Veškerá péče je zajišťována odborným personálem.

Pro klienty jsou organizovány denní aktivity dle týdenního plánu.  Zahrnují např. společná  relaxační cvičení, individuální fyzioterapii, trénování paměti, čtení knih, šipky, ruční práce,  canisterapii, přednášky pravidelně je pořádáno vystoupení harmonikáře při různých  životních jubileích obyvatel domova.

Klientům jsou zajištěny další služby  např. kadeřnice, pedikérka a spravování finančních záležitostí.
 

Klientům je umožněn pobyt u svých blízkých mimo domov.

Zájemcům o službu odlehčovací službu poskytnou informace sociální pracovnice osobně v době:

Po – Pá od 7.00-.15.00
osobně

telefonicky na čísle 387 966 160, 

písemně nebo elektronickou poštou na e-mailu domov.duchodcu@hluboka.cz

 

Přílohy:

Leták DD Hluboká - ke stažení ZDE

Informace pro zájemce - domov pro seniory - ke stažení ZDE

Informace pro zájemce - odlehčovací služba - ke stažení ZDE

Ceny ubytování a stravování platné od 1.1.2023 - ke stažení ZDE a ZDE

Sazebník odlehčovací služby platný od 1.1.2023 - ke stažení ZDE a ZDE

 

Orientační seznam před nástupem klienta ke stažení ZDE

Vzor smlouvy - domov pro seniory - ke stažení ZDE

Vzor smlouvy - odlehčovací služba - ke stažení ZDE

Žádost o sociální služby - ke stažení ZDE